symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.14 (4)