symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.12 (4)