symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.11 (4)