symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.0-BETA3 (4)