symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.8 (4)