symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.7 (4)