symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.13 (4)