symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.5 (4)