symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.12 (4)