symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.32 (4)