symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.4 (4)