symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.11 (4)