symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.3 (4)