symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.10 (4)