symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.2 (4)