symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.1 (4)