symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.0 (4)