symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.9 (4)