symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.21 (4)