symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.8 (4)