symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.7 (4)