symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.6 (4)