symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.5 (4)