symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.3 (4)