symfony/http-foundation Security Advisories for v3.1.10 (4)