symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.2 (4)