symfony/http-foundation Security Advisories for v3.1.9 (4)