symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.1 (4)