symfony/http-foundation Security Advisories for v3.1.8 (4)