symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.22 (4)