symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.0 (4)