symfony/http-foundation Security Advisories for v3.1.7 (4)