symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.21 (4)