symfony/http-foundation Security Advisories for v3.2.0-BETA1 (4)