symfony/http-foundation Security Advisories for v3.1.6 (4)