symfony/form Security Advisories for v2.6.0-BETA2 (1)