symfony/form Security Advisories for v2.5.0-BETA2 (1)