symfony/form Security Advisories for v2.4.0-BETA2 (1)