symfony/cache Security Advisories for v4.3.0-BETA2 (1)