symfony/cache Security Advisories for v4.2.0-BETA2 (2)