symfony/cache Security Advisories for v4.2.0-BETA1 (2)