symfony/cache Security Advisories for v4.1.0-BETA2 (2)