symfony/cache Security Advisories for v4.1.0-BETA1 (2)