symfony/cache Security Advisories for v4.0.0-BETA4 (2)