symfony/cache Security Advisories for v3.4.0-BETA4 (2)