symfony/cache Security Advisories for v4.0.0-BETA3 (2)