symfony/cache Security Advisories for v4.0.0-BETA2 (2)