symfony/cache Security Advisories for v3.4.0-BETA2 (2)