symfony/cache Security Advisories for v3.4.0-BETA1 (2)