symfony/cache Security Advisories for v3.3.0-BETA1 (2)